از تعبیر خواب لاک پشت چقدر می دانید

اگر درخواب لاک پشت بیند، دلیل بر مردی عالم است که از صحبت او فائده به مردم رسد. محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب لاک پشتاگر در خواب بیند لاک پشت داشت یا در خانه آمد، دلیل تعبیر خواب لاک پشتاست او را با زاهدی صحبت افتد. اگر بیند گوشت لاک پشت خورد،تعبیر خواب لاک پشت دلیل است به قدر آن علم آموزد

از تعبیر خواب لاک پشت چقدر می دانید

تعبیر خواب لاک پشت , تعبیر خواب لاک پشت کوچک , تعبیر خواب لاک پشت بزرگ , تعبیر خواب لاک پشت مرده , تعبیر خواب لاک پشت سبز

از تعبیر خواب لاک پشت چقدر می دانید

تعبیر خواب لاک پشتدیدن لاک پشت در خواب برسه وجه است.

تعبیر خواب لاک پشتاول: مردی عالم. دوم: مردی زاهد. سوم: مردی صناع.

از تعبیر خواب لاک پشت چقدر می دانید

تعبیر خواب لاک پشت , تعبیر خواب لاک پشت کوچک , تعبیر خواب لاک پشت بزرگ , تعبیر خواب لاک پشت مرده , تعبیر خواب لاک پشت سبز

از تعبیر خواب لاک پشت چقدر می دانید

تعبیر خواب لاک پشتلاک پشت زن یا مردی است پیر و کهن سال. پر حوصله و بسیار موقر و سنگین، صبور و آرام کهتعبیر خواب لاک پشت پند می دهد و خیر و صلاح انسان ها را می خواهد. اگر در خواب ببینید که لاک پشتی دارید که تعبیر خواب لاک پشتمربوط به شماست، مثلا در باغ یا ملک شما زندگی می کند نشان آن تعبیر خواب لاک پشتاست که به صبر و حوصله نیاز دارید

از تعبیر خواب لاک پشت چقدر می دانید

تعبیر خواب لاک پشت , تعبیر خواب لاک پشت کوچک , تعبیر خواب لاک پشت بزرگ , تعبیر خواب لاک پشت مرده , تعبیر خواب لاک پشت سبز

از تعبیر خواب لاک پشت چقدر می دانید

آنلی بیتون م‏یگوید :

۱ـ دیدن لاک پشت در خواب ، تعبیر خواب لاک پشت علامت آن است که واقعه ای باعث می گردد شرایط کار شما بهبود یابد .

۲ـتعبیر خواب لاک پشت خوردن سوپ لاک پشت در خواب ، علامت آن است که از اتحادی مصالحه آمیز خرسند خواهید شد .

تعبیر خواب لاک پشت